Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI zwana dalej „Polityką”

Serwisu internetowego www.workoutathlete.pl, www.workoutathlete.com

1. Definicje:

1.1. Administrator – Natalia Modzelewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Modzelewska WorkoutAthlete z siedzibą w Krakowie (30-438), ul. Borkowska 3/U4, o numerze NIP: 6793287234, REGON: 527366931.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.workoutathlete.pl, www.workoutathlete.com. 

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu internetowego workoutathlete.pl oraz workoutathlete.com (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:

Natalia Modzelewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Modzelewska WorkoutAthlete z siedzibą w Krakowie (30-438), ul. Borkowska 3/U4, o numerze NIP: 6793287234, REGON: 527366931. 

3. Przekazywanie danych przez Użytkownika

1. Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

2.Dane osobowe, a więc dane podane przez Państwa w związku z korzystaniem z  usług, Administratora, który  będzie:

 1. przechowywać na serwerze swoim  i/lub serwerze zewnętrznym;
 2. udostępniać Państwu podczas korzystania z Serwisu internetowego;
 3. wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
 4. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji;
 5. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) – przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia);
 6. wykorzystywać do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 7. przechowywać w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
 8. przekazywać następującym podmiotom: naszym podwykonawcom, firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym wspomagającym naszą działalność, a wymagającym takiego przekazywania;
 9. wykorzystywać do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez Administratora;
 10. wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.

3. Dane te Administrator może przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do wypełniania  obowiązków prawnych (np. rozliczanie się z kontrahentami, obowiązki podatkowe), prowadzenia  działań marketingowych i statystycznych, co leży w  interesie gospodarczym Administratora, a także obrony jego  praw wynikających z zawartej z Państwem umowy.

4. Usuwanie danych osobowych

Powyższe dane zostaną  usunięte przez Administratora z upływem 3 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie Administrator będzie zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

 1. dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 6 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 6 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 3. dane przetwarzane w celu obrony naszego interesu prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 6 miesięcy od ustania interesu prawnego przetwarzania, przy czym dane służące do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez Administratora podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 6 miesięcy od przedawnienia Państwa roszczeń bądź w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia naszych roszczeń – w zależności co następuje później;
 4. dane służące do naszej działalności marketingowej podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 18 miesięcy od ich ostatniego wykorzystania (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych);
 5. dane służące do celów prowadzenia korespondencji w określonych sprawach podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 6 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie;
 6. dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 60 miesięcy od ostatniego kontaktu z Państwem.

5.  Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł

1. Jeśli płacą Państwo lub płatności dokonuje Administrator (np. zapłata za fakturę) za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdzie  on w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty bądź na jakie konto i do jakiej instytucji dokonaliśmy zapłaty. Dane te będą przetwarzane przez Administratora  w celu sprawdzenia czy płatność została dokonana prawidłowo, jej zaksięgowania i rozliczenia, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów.

2. Administrator może również pozyskiwać Państwa dane z ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powyżej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowiązków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed Państwa roszczeniami lub roszczeniami osób trzecich, marketing, prowadzenie z Państwem korespondencji). Dane te mogą być  przetwarzane w powyższych celach, gdyż do realizacji przez nas zawartej z Państwem umowy, wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. obowiązki podatkowe), a także obrony  praw Administratora wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz w celach tworzenia statystyk i analiz, co leży w naszym interesie gospodarczym.

6. Automatyczne pobierane danych w tym danych osobowych, przez systemy informatyczne Administratora

1. System informatyczny, z którego korzysta serwis internetowy workoutathlete.pl oraz workoutathlete.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie łącząc się z www.workoutathlete.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.workoutathlete.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

2. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

3. Administratora może przetwarzać  te dane w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do poprawy jakości i efektywności naszej działalności.

7. Pliki Cookies i ich wykorzystywanie

7.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego, a także zapamiętania preferencji wyświetlania oraz tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

7.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.

7.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

  1. 6.4.Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

a) niezbędne pliki cookies – Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.

b) opcjonalne pliki cookies – z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

• funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;

• analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;

• reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników;

• wydajnościowe –  służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

7.5. Otrzymywanie Plików cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. 

1. W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takimi jak Google Analytics oraz Google AdWords:

a) Google Analytics (cookies) Google Analytics wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

b) Google AdWords (cookies) Google AdWords wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez workoutathlete.pl oraz workoutathlete.com. oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 • Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj: 

https://support.google.com/google-ads/?hl=pl#topic=10286612.

7.6 W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

a) sesyjne pliki cookies – Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie;

b) stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika np. dzień miesiąc, rok. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Czas ważności plików cookie jest ściśle powiązany z ich przeznaczeniem, a zawartość po zostaje automatycznie usuwana po upływie tego czasu.

7.7. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszego serwisu internetowego. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:

   • Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek  

• Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

• Internet Explorer 7 i 8: 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies 

• Microsoft Edge: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

• Opera: 

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

• Safari: 

http://support.apple.com/kb/ph5042

7.8. Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w naszym serwisie internetowym chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

8. Uprawnienia Użytkownika:

1. W każdej chwili mają Państwo prawo do:

a) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych;

b) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

c) dostępu do danych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;

d) przeniesienia danych do innego administratora danych;

e) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO z wyjątkami opisanymi w art. 17 ust. 3 RODO.

2. Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: biuro@workoutathlete.pl lub w dowolny inny sposób.

3. Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić wnioskodawcę. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

9. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator  zobowiązany jest  do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, Administrator nie będzie już mógł  przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:

a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;

b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną  zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku, gdy Administrator będzie prosić o Państwa zgodę na przetwarzanie wskaże też najprostszy sposób jej cofnięcia.

11. Skarga

1. Administrator przypomina,  że Użytkownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

2. Administrator zapewnia, że przestrzega on restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są bezpieczne i dokładane są  wszelkie starania, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. 

3. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko Natalia Modzelewska oraz Karol Siwek którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
 • Systemy informatyczne serwisu internetowego workoutathlete.pl oraz workoutathlete.com spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 • Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z naszą oceną ryzyka z wykorzystaniem treści wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Administrator zwraca przy tym uwagę, że nie wymaga Państwa zgody przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, gdy:

 1. żądają Państwo od nas zawarcia umowy i w tym celu podają nam Państwo swoje dane;
 2. jest to niezbędne do wykonania zawartej między Państwem a nami umowy;
 3. jest to niezbędne do wykonania przez nas naszych obowiązków prawnych, na przykład wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
 4. jest to niezbędne do prowadzenia przez nas działań marketingowych, na przykład marketingu bezpośredniego lub pokazywania Państwu treści dostosowanych do Państwa profilu (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia).

5. W przypadku gdy postanowicie Państwo nie podawać danych, które są niezbędne do wykonania powyższych działań, Administrator nie będzie mógł ich zrealizować.

12. Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w serwisie internetowym linki. Jednak nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego Administrator zaleca weryfikację każdego z partnerów, do których linki znajdują się w naszym serwisie w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe do przetwarzania.

13. Powierzanie przetwarzania

Administrator zapewnia, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu (np. biuro księgowe), do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

14. Zmiana polityki prywatności administratora danych

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Administrator powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji w serwisie internetowym.

15. Kontakt

1. Administrator kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną biuro@workoutathlete.pl, adres korespondencyjny: ul. Borkowska 3/U4, 30-438 Kraków, numer telefonu: 535 300 202.

3. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 19.02.2024r.