Regulamin

Regulamin sklepu internetowego workoutathlete.pl

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych, a także określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostarczania Klientowi produktów, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www. workoutathlete.pl w zakładce Regulamin, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 2.

Definicje

 1. Sprzedawca lub Administratora  – Natalia Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Modzelewska WorkutAthlete wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6793287234, REGON: 527366931.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym workoutathlete.pl.
 6. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania, które zapewniają przetwarzanie i przechowywanie, oraz wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Sprzedawcy, Media społecznościowe i kanały Sprzedawcy funkcjonujące w ramach wyżej wskazanych Mediów. 
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu lub Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, który określa warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej, a także reguluje stosunki pomiędzy Sprzedawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług wskazanych w §16 Regulaminu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów/Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Licencja – licencja niewyłączna, nieodpłatna udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Towarów cyfrowych. 
 14. Materiały – wszelkie teksty, webinary, kursy online, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 15. Towar – przedmiot i/lub usługa znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta, w szczególności towar z elementami cyfrowymi i/lub treści cyfrowe/usługi cyfrowe;
 16. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; 
 17. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką, kurs online, webinar;
 18. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 20. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą  inną umowę niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej i Usług pośrednich. 
 21. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 23. DSA – DSA – nazywany Aktem o usługach cyfrowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE. 
 24. Odbiorca usługi  oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej.
 25. Nielegalne treści– oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 26. Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

(i) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

(ii) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

(iii) usługę „hostingu”- polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie. 

27. Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich;

28. Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których tworzone są przez Administratora dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści. Treści mogą być dostarczane zarówno w ramach dokonywania zamówienia, jak również w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla dużego grona odbiorców, ale także w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu, który związany jest ofertami handlowymi, co w szczególności może dotyczyć: profili na platformach społecznościowych, kont publicznych, grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów komunikacji, które znajdują się wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

29. Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu czy też Mediów społecznościowych albo innych platform i stron należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych stron.

30. Moderowanie treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

§ 3.

Właściciel

Sklep internetowy WorkoutAthlete, dostępny pod adresem internetowym workoutathlete.pl prowadzony jest przez Natalię Modzelewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Modzelewska Workout Athlete , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze  NIP 6793287234, REGON: 527366931. 

§ 4. 

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Borkowska 3/U4, 30-438 Kraków.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@workoutathlete.pl.
 3. Numer telefonu: 535300202
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego  w niniejszym paragrafie.

§ 5.

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies z dostępem do Internetu,

b) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1366×768 lub wyższa. 

2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

3. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Klienta.

4. Pozostałe wspierane przeglądarki internetowe to:

a) Google Chrome w wersji 120.0.6099.217 bądź nowszej;

b) Mozilla Firefox w wersji 121.0.1 bądź nowszej;

c) Microsoft Edge w wersji 120.0.2210.133 bądź nowszej;

d) Safari w wersji 17.2 bądź nowszej;

e) Opera w wersji 106.0.4998.28 bądź nowszej.

§ 6.

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu  oraz złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 7.

Założenie konta 

Aby dokonać zamówienia na powyżej wskazanej stronie nie jest wymagane założenie konta. Klient dokonuje zamówienia poprzez podanie na formularzu niezbędnych danych wskazanych w  § 8 Pkt. 2.

§ 8.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);

2. Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.

4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

§ 9.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
 • Paczkomaty InPost w przypadku produktu fizycznego, koszt wysyłki wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00) bez względu na ilość zamówionych produktów. 
 • Wysyłka produktu elektronicznego na podany przez kupującego e-mail w danych zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatności elektroniczne  za pomocą: 
 • Przelewy24,
 • Płatność kartą płatniczą;

3. Aby dokonać płatności za dany produkt za pomocą usługi Przelewy24 należy:

 • na etapie podsumowania koszyka na stronie Sklepu wybrać płatność przez Przelewy24;
 • po wybraniu Przelewy24 następuje przekierowanie na formatkę płatniczą, gdzie pierwsza zakładka “Przelew online” prezentuje listę dostępnych banków, w których możliwe jest wykonanie szybkiego przelewu automatycznego. Z tej listy należy wybrać bank, w którym dany Użytkownik posiada konto bankowe;
 • po wybraniu odpowiedniego banku następuje przekierowanie do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu na swoje konto wystarczy potwierdzić automatycznie wypełniony formularz przelewu;
 • po potwierdzeniu przelewu, Użytkownik otrzyma informację, że transakcja przebiegła prawidłowo i opłata za dany Produkt/Usługę została dokonana;
 • po dokonaniu płatności, na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania płatności oraz potwierdzenie aktywności wybranego pakietu.

4. Aby dokonać płatności za pomocą karty należy:

 • wybrać opcję „płatność kartą” po przejściu do opcji płatności;
 • wprowadzić dane karty: numer, imię i nazwisko posiadacza, data ważności karty, a także numer CVV/CVC, który znajduje się na rewersie karty;
 • zatwierdzić transakcję;
 • potwierdzić płatność za pomocą kodu 3D-Secure, jeżeli Klient korzysta z takiej opcji.

§ 10.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8. Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Produkt fizyczny zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym 3 dni, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Produkt cyfrowy wysyłany jest po opłaceniu zamówienia, natychmiastowo na wskazany przez klienta e-mail podczas składania zamówienia.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 11.

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, chyba że umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pomocą materialnego nośnika.

2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

§11a.

Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub

2) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

2. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru dotyczącego odstąpienia od umowy, który stanowią Załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem §12 pkt. 4c. 

§11b.

Reklamacja treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto, aby treść cyfrowa lub usługa cyfrowa mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 3, Sprzedawcę nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba że strony postanowiły inaczej.

8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

9. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego powyżej jeżeli brak ten podstępnie zataił.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

11. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

12. Postanowienia punktu 11, 11a oraz 11b stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego (Przedsiębiorca na prawach konsumenta), wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem § 12 pkt 4.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy kontaktując się ze sprzedawcą poprzez adres e-mail biuro@workoutathlete.pl
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 13.

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy  znajdujące się w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres e-mail sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 14.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16.

Obowiązki oraz procedury wynikające z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), dalej jako DSA

1. Celem wprowadzenia powyższego rozporządzenia jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego usług pośrednich poprzez ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, które ułatwia innowacje i w którym skutecznie chronione są prawa podstawowe, w tym zasada ochrony konsumentów. świadczenia usług pośrednich na rynku wewnętrznym.

2. DSA ma zastosowanie do usług pośrednich, które są oferowane odbiorcom usługi, którzy mają siedzibę lub znajdują się w Unii, niezależnie od miejsca siedziby dostawców tych usług pośrednich. 

3. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym

usługi:

 1. zwykłego przekazu,
 2. hostingu;
 3. “cachingu”

4. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy, który umożliwi mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@workoutathlete.pl, lub telefonicznie na numer telefonu _______________________. 

Komunikacja za pomocą tego punktu może odbyć się w języku polskim/angielskim. 

5. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający

Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem

za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@workoutathlete.pl  lub telefonicznie na

numer telefonu: 535 300 202. Komunikacja może odbyć się w języku polskim/angielskim.  

6. Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

a) zgłaszanie Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści Zakazane jest  w szczególności zamieszczanie przez Użytkownika w ramach Serwisu, Mediów Społecznościowych, których właścicielem jest Administrator Treści:

(i) Treści Nielegalnych lub niezgodnych z  niniejszym Regulaminem,

(ii) Treści, które zawierają spam, hejt czy też wulgaryzmy,

(iii) Treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające treści obraźliwe, naruszające uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub takie, które wskazują na brak szacunku zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

(iv) Treści rasistowskich, propagujących przemoc, wulgarnych, zawierające treści pornograficzne, dyskryminacyjne, faszystowskie, nieodpowiednie dla Użytkowników małoletnich, o podtekście seksualnym;

(v) Treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualne, zmierzające do ujawnienia informacji poufnych czy też tajemnicy przedsiębiorstwa;

(vi) Treści, które zawierają odnośniki do innych stron internetowych, konkurencyjnych, sklepów, na które Administrator nie wyraził zgody, w szczególności dotyczy to np. zbiórek, odnośników reklamowych, marketingowych, lub innych o charakterze handlowym;

(vii) Treści, które kierowane są do Użytkowników celem reklamy innych serwisów, platform, mediów społecznościowych itp.;

(viii) Treści, które są niezwiązane z danym Towarem/ Usługą oferowaną przez Administratora, lub niezwiązanych z tematyką, jaka poruszana jest w Serwisie, Mediach Społecznościowych Administratora;

(ix) Treści, które zawierają dane osobowe, kontaktowe.

7. W przypadku powyższych naruszeń Administrator ustala następującą procedurę zgłaszania Treści nielegalnych.

8. Użytkownik, który uzna, że dana Treść jest Treścią Nielegalną albo Treścią, która narusza niniejszy Regulamin, ma możliwość zgłoszenia takiej Treści Administratorowi za pomocą adresu e-mail, wskazanego w Regulaminie, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator będzie mógł zapoznać się z treścią tego naruszenia, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz innych osób trzecich, jeżeli są w to zaangażowane.  

9. Użytkownik może, ale nie musi skorzystać z  dedykowanego formularza zgłaszania Treści Nielegalnych, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

10. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych kontaktowych, Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem celem poinformowania go o otrzymaniu zgłoszenia oraz rezultatu jego rozpatrzenia. 

11. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie poinformuje Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia o danej Treści. 

12. Administrator zobowiązany jest do podjęcia decyzji w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcie danego zgłoszenia, w sposób obiektywny, z zachowaniem należytej staranności. Administrator informuje, że w ramach rozpatrywania i podejmowania decyzji nie korzysta z zautomatyzowanych środków. 

13. W przypadku zakończeniu procedury i podjęciu decyzji w danej sprawie, Administrator poinformuje zainteresowanego Użytkownika bez zbędnej zwłoki o jej treści i uzasadnieniu swoich twierdzeń. 

14. W związku z wystąpieniem Nielegalnych Treści, lub Treści które będą niezgodne z niniejszym Regulaminem, Administrator może:

 • Dokonać ich usunięcia;
 • Ograniczyć ich widoczność;
 • Zablokować dostęp do tych Treści;
 • Zdepozycjonować je lub pozostawić w Serwisie. 

Uprawniony jest również do zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia płatności pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w całości lub w części, zawiesić lub zamknąć konto danego Użytkownika w swoim Serwisie. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowaniu Użytkownika o swojej decyzji i przedstawieniu jej uzasadnienia. 

15. Użytkownik, który otrzyma decyzję Administratora uprawniony jest do odwołania w terminie 14 dni od odebrania decyzji, dołączając jednocześnie jej uzasadnienie. 

16. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od dnia jego odebrania wraz z przekazaniem decyzji oraz jej uzasadnienia.

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika,  w szczególności za Treści Nielegalne, które są pozostawione przez Użytkownika w ramach Serwisu, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem albo powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

18. Administrator zachowuje należytą staranność w postępowaniu z takim Treściami w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. nie dokonuje modyfikowania Treści w sposób, który wpłynie na integralność ich przekazywania, nie ułatwia zamieszczania Treści Nielegalnych, a także niezwłocznie podejmuje wszelkie działania mające na celu ich usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do nich z zachowaniem poszanowania do praw podstawowych, w tym prawa do wolności wypowiedzi oraz informacji, a  jego działania podejmowane są w dobrej wierze. 

19. W ramach Serwisu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

20. Administrator w każdym przypadku gdy poweźmie jakiekolwiek informacje, które dadzą podstawę do podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo lub  może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, poinformuje o tym niezwłocznie odpowiednie organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego. Zobowiązuje się również do przekazania wszelkich dostępnych  mu informacji na ten temat. 

21. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Jednocześnie, Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja może zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

22. Użytkownik w każdym momencie może zakończyć korzystania z usług Administratora. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług, w szczególności np. zakończenie obserwowania Mediów Społecznościowych, usunięcie zamieszczonych przez Użytkownika Treści. Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniom i obowiązkom Administratora związanymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w celach wskazanych w Polityce Prywatności, a także wynikających z RODO lub innych ustaw.  

§ 17. 

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji, które są dozwolone na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z tych usług. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 3. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 4. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2024 r.

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od umowy  dla Konsumenta;
 2. Wzór odstąpienia od umowy dla Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Wzór formularza zgłoszenia treści nielegalnych lub niezgodnych z warunkami korzystania z Usług (Regulaminem).